VILKÅR OG BETINGELSER
(Barneting AS heretter kalt BT, Butikk heretter kalt Forhandler)

 1. Generelt:

Barneting AS har merkevaren Tinkafu i sitt sortiment. Tinkafu har spesialisert seg på universalt utstyr til barnevogner i høy kvalitet. Denne avtalen er utformet med tanke på samarbeid mellom leverandør og forhandler for at begge parter skal fremme hverandre i tråd med retningslinjene gitt i denne avtalen. Det er viktig for BT at man fremmer merkevaren i tråd med Tinkafu sin filosofi og merkevarebygging av den norske merkevaren. Forhandler du merkevaren Tinkafu er du bundet av denne avtalen fra første levering av varer fra Barneting, om ikke annet er avtalt særskilt i tillegg.

 

 1. Område

Avtalen gjelder for Forhandler av produktetene levert av Barneting AS, merkevaren Tinkafu.

 

 1. Intensjon

Intensjonen er å skape et godt samarbeid med forutsigbarhet for begge parter. Har Forhandler egen leverandøravtale og denne er motstridende til baseavtale for salg av Barneting sine produkter, må forhandlers avtale vike for Baseavtalen til Barneting AS

 

 1. Bestilling av varer

Bestilling av varer kan gjøres på følgende måte:

 • via vår B2B portal på barneting.no 
 • via mail post@barnting.no 
 • via telefon +47 9959099
 • oppmøte, etter avtale på vårt lager i Gjerdrumsvei 14, 0484 Oslo

Barneting AS vil på hver ordre notere Forhandler sitt bestillingsnummer om det fremkommer av bestilling på pakkseddel/ ordrebekreftelser / faktura.

 

 

 1. Priser:

Priser er de til enhver tid gjeldende listepriser oppført uten mva. i forhandlerens egen loginside på www.barneting.no (B2B). Det tas forbehold om uforutsette prisendringer, som valutaendring, økning i fraktpriser etc . Gjeldende prislister vil til enhver tid ligge tilgjengelige på B2B på  www.barneting.no. og kan justeres uten forvarsel hvert kvartal. Ønsker forhandler en annen form for oppdatering, må dette avtales særskilt. Gjeldende prislister ligger alltid tilgjengelig i « min side» for kunden på våre B2Bsider.
Pre-ordre produkter avtales særskilt i hvert tilfelle. Det kan forekomme større avvik på pre-ordreprodukter grunnet uforutsette endringer under produksjon eller valutaendringer fra bestillingstidspunkt.

 

 

 1. Rabatter:

Er særskilte rabatter avtalt, innvilges rabatter kun på fakturaer som er betalt ved forfall.
Rabatten krediteres ved årsskifte, om ikke annet er avtalt.
For produkter på avtalte kampanjer justeres rabatten i henhold til egen skriftlig avtale for kampanjeperioden. Dette gjelder også varer som er kategorisert som «Pre-ordre».

Forutsetning for at rabatter ettergis er at punkt 13 overholdes.

 1. Betalingsbetingelser:

Netto pr 14 dager. Ved betaling senere enn forfall frafaller rabattene som nevnt i punkt 5.
Det vil beregnes en forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Faktura sendes som PDF pr e-post. Ved purring tilkommer også et administrasjons gebyr på 69 kr pr faktura. Overdras faktura til tredjepart, gjelder Tredjepart sine betingelser for inndrivelse.

Pre-ordre varer må betales med 30% forskudd.

Innbetalinger skjer ved bruk av KID påført faktura i NOK. Benyttes ikke KID må dette manuelt behandles av oss og faktureres med et administrasjonsgebyr pr faktura.

 

 1. Fraktbetingelser / leveringsbetingelser:

Hver ordre faktureres med 299 NOK pr 176dm3 eske til næringsadresser i Norge.

For varesalg utenfor Norge gjelder til enhver tid reelle fraktpriser fra DHL, levert DDU. Man står her fritt til å bestille opphenting fra eget selskap, for egen regning.

Ønsker forhandler å bestille hva vi anser som betydelig antall, kan dette planlegges og legges til rette for og sendes direkte fra fabrikk til butikkens lager. Dette må avtales særskilt og før BT legger hovedordre for produkter den sesongen.

Alle produkter skal være pakket og forseglet på sikker måte ved utsendelse, for å unngå skade og tap/tyveri. Leveransen skal være tilsvarende vedlagt dokumentasjon (pakkseddel)

 

 1. Reklamasjon / Pakkeavvik:

Forhandler har reklamasjonsrett for feil som skyldes fabrikasjons og materialfeil.
Reklamasjoner fra privatpersoner skal gjøres til forhandler. Forhandler videreformidler reklamasjon til BT på eget reklamasjonsskjema som finnes på nettsidene www.barneting.no  Avtales det særskilt at reklamasjon skal sendes fra BT direkte til sluttkunde, faktureres reel frakt.
Pakkfeil eller avvik mot pakkseddel må rapporteres senest 2 uker etter at varene er mottatt. Vi ettersender da med neste ordre evt krediterer etter avtale.

 

 1. Retur av varer:

Retur av varer skjer for Forhandlers regning og risiko, og skal kun skje etter skriftlig avtale med leverandør om dette. Varer som ikke er i sin originale emballasje tas ikke i retur.

 

 1. Eiendomsretten til foto og reklamemateriell

Produktfoto av Tinkafu sine produkter og miljøbilder vil til enhver tid ligge i BT sin bildebank. Denne deles med forhandler. Bildene inne på BT sin bildebank er BT sin eiendom, evt. har fått bruksrett uten restriksjoner av tredjepart, og kan brukes av forhandler i promotering av Tinkafu sin merkevare, så lenge Forhandler har et kundeforhold til BT. Bildene skal ikke manipuleres på noen som helst måte. Bruksrett av bilder opphører ved avtalens slutt. Bilder skal ikke brukes til annet enn å fremme BT sine produkter i tråd med BT sine retningslinjer eller merkevarebygging. Bilder blir kontinuerlig oppdatert. 
*Bilder brukt i sosiale medier på Barneting/Tinkafu sine sosiale profiler kan ikke benyttes, om du ikke finner tilsvarende bilde i bildebanken.

 

 1. Kopiering/ etterligning / utnyttelse av BT sine produkter og varesortiment

Forhandler erkjenner at BT er innehaver av alle immaterielle rettigheter tilknyttet produktene som forhandles gjennom denne avtalen, herunder merkevarer og produktdesign.

Forhandler skal ikke under noen omstendigheter kopiere BT sine produkter, etterligne BT sine produkter under eget merke, eller produsert for forhandler av 3 part eller bruke BT sine varemerker på produkter som ikke er avtalt innenfor rammen av denne avtalen. Under kopiering og etterligning regnes også en prosentvis endring på de respektive produktene (eksklusiv forpakning og logo) på ned til 20 % av produktet, og/eller separat ansees som forvekslingslike av sluttbruker.
Ved annonsering på for eksempel Google og lignende, etc skal det registrerte varemerket Tinkafu / Tinkafu ® ikke knyttes til andre produkter enn BT sine, spesielt ikke til egenproduserte/ «own label» produkter, som vi da anser som urettmessig utnyttelse av vårt varemerke.

 

 

 1. Salg av Barneting AS-produkter:

Leverandør leverer utstyrsprodukter med høy kvalitet og skal overfor markedet presenteres som eksklusive varer. Produktene skal løpende presenteres slik at de er attraktive i markedet innenfor dette kvalitetssegmentet. For å opprettholde dette forplikter forhandler seg til å markedsføre og selge Barneting AS sine produkter på en slik måte at kvalitetsstempelet ikke undergraves. I dette ligger bl.a. følgende:

Forhandler forplikter seg til å føre fullsortiment fra BT. Dette er listet opp i vedlegg #1 etter avtale. (dette varierer etter butikkens størrelse og beliggenhet)

Forhandler forplikter seg til å omtale Barneting sine produkter på en positiv måte, og slik at den høye kvaliteten fremgår tydelig. Dette gjelder mot sluttbruker og internt. Forhandler og BT skal i fellesskap fortsatt videreutvikle merkevaren i markedet herunder overfor sluttbruker og internt i forhandlerens organisasjon. Dette er grunnleggende for å nå felles mål.

Har forhandler netthandel/ hjemmeside, skal Tinkafu sin logo vises på siden i oversikten over forhandlers førte merkevarer, om mulig med hyperlink til www.tinkafu.no

 

Opptreden i strid med disse bestemmelsen innebærer vesentlig kontraktsbrudd og gir BT rett til å heve kontrakten med umiddelbar virkning.BT kan da også avslutte leveransene av produkter umiddelbart, uten juridisk rettegang.

 

 1. Forpliktelse til økning i salg

Dette punktet diskuteres basert på tidligere salgstall og felles måloppnåelse. Når avtalen er inngått forplikter forhandler å bestrebe dette, er det ikke avtalt særskilt så legges tidligere års omsetning til grunn for utregning med en prosentvis økning i salg pr år.

 

 1. Oppsigelse / varighet

Ved å selge Tinkafu i Forhandler sin butikk/nettsted, så forplikter dette til en løpende avtale over 2 år, hvor punkt 13 overholdes. Avtalen fornyes automatisk med 2 år av gangen om ikke partene sier opp avtalen skriftlig senest 4 mnd før utløp av 1 mai inneværende år.

Avtalen trer i kraft når Forhandler aksepterer å videreselge Barneting AS sine produkter. Avtalen krever ikke signatur da den ligger tilgjengelig på Forhandler sine personlige sider på Barneting AS sin forhandlerlogin fra avtaleinngåelse, som kun er tilgjengelig med innloggig av Forhandlers epostadresse. Dette blir oppgitt ved henvendelse om å videreselge Barneting AS sine produkter. Eventuelle kommentarer til avtalen må rettes innen 1 mnd etter at produktet er mottatt for videresalg.

 

 1. Konfidensialitet

Partene forplikter seg til å ikke dele konfidensiell informasjon, samt den annens parts forretning og bedriftshemmeligheter.